Please upgrade your flash player.
Vineri, 18 Octombrie 2019
Microsoft Word - MGmodif-REGULAMENT FILIALA PH 2012.doc


REGULAMENT DE FUNCŢIONARE ȘI ORGANIZARE A

FILIALEI TERITORIALE PRAHOVA A ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNA

APROBAT

la Conferinţa Teritoriala Prahova a OAR din 24.05.2013

Titlul 1. Dispoziţii generale

Art. 1 -Filiala Teritoriala Prahova a Ordinului Arhitecţilor din România

 1. Filiala Teritoriala Prahova a Ordinului Arhitecţilor din România, denumita în continuare Filiala si respectiv Ordin, se infiinteaza in temeiul prevederilor Sectiunii 2 a Capitolului III din Legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Ordinului si a prezentului Regulament.

 2. Filiala este structura teritoriala a Ordinului cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, apolitica, de interes public cu foruri de conducere , buget şi patrimoniu proprii, avand rolul de a reprezenta, promova si proteja la nivel judetean interesele profesiei de arhitect.`

 3. Filiala poate incheia in nume propriu acte juridice de administrare.

 4. Filiala poate incheia acte de dispozitie numai in numele si pe seama Ordinului, in baza Hotararilor Colegiului Director al Ordinului.

Art. 2 - Constituirea Filialei

 1. In judetul Prahova, in care sunt peste 50 de arhitecţi, functioneaza o singură filială teritoriala a Ordinului, in conditiile prevazute de Legea 184/2001 republicata.

 2. Toti arhitectii cu domiciliul stabil in judetul Prahova inscrisi in Ordin apartin Filialei Teritoriale Prahova.

Art. 3 - Sediul Filialei

(1) Sediul Filialei Teritoriale Prahova a Ordinului Arhitecţilor din România este in municipiul Ploiesti.

Art. 4 - Comunicarea modificarilor in organizarea si functionarea Filialei

(1) La constituire sau in urma oricarei modificari a Regulamentului de functionare, Filiala va remite Ordinului procesul verbal al Conferintei Teritoriale, Hotararile de adoptare a documentelor, Regulamentul de funcţionare si organizare al Filialei, precum si lista forurilor de conducere alese.

Art. 5 - Reorganizarea si/sau desfiintarea Filialei

 1. Funcţie de creşterea sau reducerea numărului arhitecţilor din judeţul Prahova, Filiala se poate reorganiza în condiţiile prevăzute de lege, Regulamentul Ordinului şi prezentul Regulament.

 2. În condiţiile în care numarul membrilor va fi mai mic de 50, Filiala se desfiinţează, patrimoniul mobil şi imobil al acesteia se transmite în patrimoniul filialei la care arhitecţii se afiliază. Retragerea unor membri din filială nu dă dreptul la returnarea unor taxe si cotizatii si nici la retragerea vreunei părţi din patrimoniu.

 3. Hotărârea de reorganizare sau desfiinţare a Filialei se face prin hotarare a Conferintei Teritoriale, cu respectarea art.2 si aceasta va fi transmisă Colegiului director al Ordinului în cel mult 5 zile dela aprobare.


 1. Colegiul director al Ordinului va valida hotărârea de reorganizare sau desfiinţare a Filialei în cel mult 10 zile de la adoptarea acesteia.

 2. În cazul în care Colegiul director invalidează hotărârea, în termen de cel mult 15 zile de la invalidare o va supune Consiliului naţional spre revocare.


Art. 6 -Atribuţiile Filialei

(1) Filiala are următoarele atribuţii:

 1. protejează şi promovează calitatea produsului de arhitectură şi urbanism;

 2. urmăreste exercitarea competentă şi calificată a profesiei de arhitect în respectul legii si codului deontologic al acesteia;


 1. reprezintă interesele membrilor ei în faţa autoritatilor publice şi administrative locale;

 2. asigură membrilor lor îndrumare şi, după caz, consultants de specialitate privind exercitarea profesiei;

 3. constituie, organizează şi gestionează baza de date, evidenţele generale privind membrii, registrul stagiarilor, registrul sancţiunilor disciplinare aplicate propriilor membri, precum şi tabloul teritorial al arhitecţilor membri;

 1. asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferinţei naţionale, ale Consiliului naţional şi ale Colegiului director ale Ordinului,a deciziilor şi circularelor emise de preşedintele Ordinului, precum şi a tuturor actelor administrative emise de forurile de conducere ale filialei;

 2. asigură, împreună cu Ordinul, formarea profesională continuă a membrilor, conform Programului naţional de pregătire profesională continuă, aprobat de Consiliul naţional al Ordinului;

h) asigură luarea în evidenta a proiectelor de arhitectură din cadrul documentaţiilor pentru autorizaţiile de

construire şi desfiinţare (DTAC şi DTAD);

i) înregistrează şi certifică în faţa autoritatilor formele de exercitare liberă a profesiei de arhitect: birourile

individuale de arhitectură, birourile asociate şi societatile profesionale de arhitectură;

j) desfaşoară şi organizează activitati profesionale şi culturale: expoziţii-concurs de arhitectură, cursuri de

pregătire profesională, studii pe teme de specialitate, simpozioane, dezbateri şi prezentări pe teme

culturale sau profesionale ş.a.

(2)Filialele exercită şi alte atribuţii stabilite de conferinţele teritoriale, de Regulamentul Ordinului, de alte dispozitii si prevederi, in condiţiile legii.

Art. 7 -Veniturile Filialei

 1. Activitatea Filialei se finanţează din cotizaţii anuale ale membrilor filialei, taxe de înscriere şi taxe de reluare a dreptului de semnătură, stabilite de Conferinţa naţională a Ordinului, alte taxe stabilite de Consiliul naţional al Ordinului, din fonduri rezultate din manifestări culturale, ştiinţifice, economice si drepturi editoriale specifice pe care le desfaşoară, precum şi din donaţii, legate, sponsorizări sau alte surse, în condiţiile legii şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului.

 2. În aplicarea dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Filiala colectează cotizaţiile şi taxele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi aprobate de Conferinţa naţională a Ordinului sau, după caz, de Consiliul naţional al Ordinului.


 1. Potrivit hotărârii Conferinţei naţionale a Ordinului, Filiala este obligata să vireze Ordinului o cotă-parte din cotizaţiile anuale, din taxele de înscriere şi din taxele de reluare a dreptului de semnătură achitate de membri. Viramentul către Ordin se va efectua până la data de 10 martie a anului în curs, pentru cotizaţiile încasate până la 25 februarie, respectiv 10 mai a anului în curs, pentru cotizaţiile încasate până la 30 aprilie, şi pe parcursul anului calendaristic, în funcţie de încasări.

 2. Conferinţa teritorială poate aproba, la propunerea consiliului de conducere teritorial, alte cotizaţii suplimentare sau taxe pentru membrii filialei, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care se fac venit integral la bugetul filialei.

Art. 8 -Membrii Filialei

 1. Din Filiala fac parte arhitectii şi conductorii arhitecţi, cu sau fără drept de semnătură, urbaniştii fără drept de semnătură sau cărora le-a fost acordat, în condiţiile legii, drept de semnătură similar conductorilor arhitecţi, stagiarii cu domiciliul stabil in judetul Prahova, la cererea acestora.

 2. Membrii filialei teritoriale aparţin acesteia numai pe baza adresei lor de domiciliu. Se interzice apartenenţa la o filială pe baza adresei privind reşedinţa, respectiv adresa locuinţei secundare.

Art. 9 -Drepturile membrilor Filialei

(1) În completarea drepturilor prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului, membrii filialei beneficiază şi de alte drepturi ce decurg din această calitate:

 1. să participe la toate activitatile şi manifestările organizate de filiala din care fac parte;

 2. să aleagă şi să fie aleşi în forurile de conducere şi în comisiile filialei, precum şi să fie numiţi în alte comisii;

 3. să fie informaţi, prin orice mijloc de comunicare, asupra activitatii desfaşurate de filială şi să facă propuneri de îmbunătatire a acesteia;

 4. să consulte materialele documentare aflate la Ordin si la filiala şi să beneficieze de programe de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate de Ordin si/sau filiala ;

 5. să formuleze propuneri şi amendamente la toate documentele filialei supuse aprobării/adoptării conferinţelor teritoriale;

 6. să utilizeze, alături de nume, calitatea de membru al Ordinului;

g) să beneficieze de sprijin în administrarea dovezilor necesare şi argumentelor legale pentru apărarea dreptului de

autor, în condiţiile legii şi potrivit înregistrării proiectelor pentru data certă;

h) să aibă acces nelimitat la concursurile de arhitectură organizate prin sau cu colaborarea Ordinului;

i) să beneficieze de orice alte drepturi conferite prin lege sau stabilite de către conferinţele teritoriale;

j) Să se manifeste în numele Filialei numai cu mandat scris din partea conducerii acesteia.


Art. 10 -Obligaţiile membrilor Filialei

(1) În completarea obligaţiilor prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului, membrilor filialelor teritoriale le revin şi alte obligaţii ce decurg din această calitate:

 1. să participe la programele de formare profesională organizate de Ordin împreună cu filiala sau cu un grup de filiale;

 2. să achite regulat şi la termenele stabilite cotizaţia anuală, precum şi taxele stabilite de Conferinţa naţională a Ordinului,Consiliul naţional al Ordinului si, după caz, de conferinţa teritorială a filialei;

 3. să participe la lucrările conferinţei teritoriale;

 4. să solicite înregistrarea la filială a tuturor proiectelor de arhitectură pentru care au exercitat dreptul de semnătură, a proiectelor aferente documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de demolare, documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor aferente organizării executării lucrărilor, după caz;

 5. să aducă la cunoştinţa filialei orice modificare nouă fata de datele înregistrate în evidenţele filialei, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării, şi să ofere în acest sens toate datele solicitate de filială;

 6. să nu desfaşoare activitati politice în cadrul său cu ocazia manifestărilor organizate de Ordin şi de Filială.

 7. Sa solicite Filialei documentele privind calitatea sa de membru;

h) Să aducă la cunoştinţa Filialei orice modificare a datelor înregistrate în evidentele Filialei si in Tabloul Teritorial al Arhitecţilor, inclusiv domeniile şi formele de exercitare ale profesiei de arhitect in termen de cel mult 15 zile de la aparitia modificarii si sa ofere in acest sens toate datele solicitate , conform Legii si Regulamentului Ordinului;

i) să aducă la cunoştinţa filialei pierderea parafei profesionale şi să solicite obţinerea unei noi parafe;

j) să depună la filială parafa profesională în cazul radierii administrative din Tabloul Naţional al Arhitecţilor sau în cazul suspendării dreptului de semnătură, indiferent de motivele suspendării.

Titlul 2. Organizarea si functionarea Filialei.

Art. 11 - Forurile de conducere ale Filialei

(1) Organizarea şi funcţionarea Filialei sunt asigurate potrivit legii, Regulamentului Ordinului şi prezentului
regulament, de către forurile alese, care au funcţie reprezentativă, de conducere, decizie şi control.

(2) Forurile de conducere ale Filialei sunt:

 1. Conferinţa teritorială.

 2. Consiliul de conducere teritorial.

 3. Colegiul director teritorial.

 4. Preşedintele Filialei.

(3) Persoanele alese în funcţia de preşedinte şi cea de membru al consiliului de conducere teritorial au mandat de 4 ani şi nu mai mult de două mandate consecutiv.

Art. 12 - Conferinţa teritorială

 1. Conferinţa teritorială este alcătuită din toţi membrii Filialei.

 2. Conferinţa teritorială ordinara se organizează o dată la patru ani, de către Consiliul de conducere teritorial al Filialei, care va stabili data, durata şi locul desfaşurării acesteia, precum şi documentele care vor fi supuse dezbaterii şi aprobării conferinţei teritoriale.


 1. Conferinţa teritorială se organizează obligatoriu în condiţiile demisiei sau ale imposibilitatii de exercitare a funcţiilor de către preşedinte sau de către jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de conducere teritorial ori de către jumătate plus unu din numărul membrilor titulari şi supleanţi ai comisiei de cenzori sau ai comisiei de disciplină a filialei, caz în care se vor organiza noi alegeri doar pentru acele foruri sau comisii precizate.

 2. Se convoacă conferinţa teritorială în cazul solicitării de revocare a preşedintelui sau a jumătate plus

unu din numărulmembrilor consiliului de conducere teritorial ori a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiilor alese ale filialei, precum şi în cazul existenţei unor motive temeinice şi justificate şi numai în condiţiile solicitării scrise a cel puţin unei treimi din numărul membrilor filialei. Conferinţa teritorială va decide asupra motivelor revocării şi/sau a problemelor care au constituit motivul convocării.

(5) O nouă conferinta teritorială se organizează obligatoriu şi în condiţiile în care la conferinţa teritorială
ordinară de alegeri nu au fost aleşi toţi membrii forurilor de conducere şi/sau toţi membrii comisiilor de
cenzori şi/sau de disciplină.


(6) Conferinţa teritorială se organizează şi în cazul în care Consiliul naţional al Ordinului a dispus prin
hotărâre.

(7) Convocarea conferinţei teritoriale se face prin hotărâre a consiliului de conducere teritorial, care se
comunică direct membrilor filialei cu minimum 45 de zile înainte. Prin hotărârea de convocare se stabilesc
data, durata, locul desfasurării conferinţei teritoriale,forurile de conducere şi comisiile care se aleg,
numărul locurilor pentru fiecare for sau comisie, data-limită de depunere a

candidaturilor, lista documentelor proprii ale filialei care vor fi supuse aprobării/adoptării conferinţei teritoriale, precum şi data-limită pân ă la care se pot formula propuneri şi amendamente la respectivele documente.

 1. Potrivit prevederilor alin. (4), în cazul în care se solicită revocarea membrilor aleşi în funcţii de către conferinţa teritorială, membrii filialei vor preciza faptele pentru care formulează solicitarea, vor motiva în fapt şi în drept solicitarea şi vor ataşa lista cu semnăturile lor olografe, în original.

(9) Conferinţa teritorială organizată potrivit prevederilor alin. (3)-(6) are caracter extraordinar şi se organizează în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, în aceleaşi condiţii ca şi conferinţa teritorială ordinară

Art. 13 - Condiţii legale de desfasurare a conferinţei teritoriale

 1. Conferinţa teritorială este legal constituită în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor Filialei, hotararile fiind adoptate cu majoritatea simpla de voturi a participantilor cu drept de vot.

 2. La a doua convocare, conferinţa teritorială este legal constituită în prezenţa majoritatii membrilor filialei cu drept de vot.

(3) În cazul în care conferinţa teritorială nu este legal constituită nici la a doua convocare, aceasta se va
convoca
şi se va organiza în condiţiile stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a
filialei.

Art. 14 - Atribuţiile conferinţei teritoriale

(1) Conferinţa teritorială are următoarele atribuţii:

 1. adoptă şi modifică regulamentul Filialei, după avizul prealabil al Colegiului director al Ordinului;

 2. stabileşte prin hotărâre proprie candidaţii propuşi pentru Consiliul naţional al Ordinului;

 3. adoptă organizarea aparatului administrativ al filialei;

 4. alege şi revocă preşedintele filialei teritoriale;

 5. alege şi revocă membrii consiliului de conducere teritorial;

 6. alege şi revocă membrii comisiei de cenzori şi ai comisiei de disciplină, constituite la nivel teritorial;

 7. alege delegatii şi supleanţii pentru Conferinţa naţională a Ordinului, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului;

 8. aprobă toate documentele proprii ale filialei, supuse votului;

 9. aprobă înfiinţarea structurilor economice care urmează să se organizeze şi să funcţioneze la nivelul filialei;

 10. adoptă hotărâri cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilită.

 1. Prezidiul lucrărilor conferinţei teritoriale este asigurat de către membrii colegiului director teritorial.

 2. Lucrările conferinţei teritoriale vor fi deschise de preşedintele în exerciţiu al filialei şi vor fi conduse prin rotaţie de către preşedinte şi membrii prezidiului, în ordinea stabilită de ei prin consens.


Art. 15 - Calendarul conferinţei teritoriale

(4) După aprobarea hotărârii de convocare a conferinţei teritoriale, colegiul director teritorial va detalia
calendarul conferinţei teritoriale, având în vedere
şi prevederile art. 17.

(5) În exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1), colegiul director teritorial va emite o hotărâre, care va fi comunicată tuturor membrilor.


Art. 16 - Documentele conferinţei teritoriale

(1) Documentele supuse prin vot aprobării conferinţei teritoriale sunt:

a) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a filialei, elaborat potrivit prezentului regulamentul-cadru si
Regulamentului

de organizare şi funcţionare a Ordinului;

 1. organizarea/organigrama aparatului administrativ al filialei;

 2. documentul de fundamentare a constituirii structurilor economice în cadrul filialei;

 3. documente propuse de forurile de conducere, comisiile alese şi comisiile numite ale filialei;

 4. documente propuse de forurile de conducere ale Ordinului.

(2) Documentele finale vor fi trimise tuturor membrilor cu drept de vot cu cel puţin 7 zile înainte de data conferinţei
teritoriale, prin poştă sau în format electronic, şi vor cuprinde:

 1. ordinea de zi propusă;

 2. tabelul cu membrii filialei care au drept de vot;

 3. lista candidaţilor pentru forurile de conducere;

 4. lista candidaţilor pentru comisiile care se aleg;

 5. toate documentele prevăzute la alin. (1).

Art. 17 - Procedura de consultare a documentelor filialei supuse votului conferinţei teritoriale

(1) Procedura de consultare cuprinde posibilitatea tuturor membrilor filialei de a formula amendamente la
documentele supuse

votului, astfel:

 1. documentele, în forma elaborată de grupul/grupurile de lucru, vor fi postate pe site-ul filialei teritoriale, prin grija secretariatului acesteia, la o dată stabilită de coordonatorul fiecărui grup de lucru, respectiv vicepreşedintele pe domeniu al filialei; documentele pot fi transmise şi prin corespondenta electronică, la aceeasi dată cu postarea pe site;

 2. documentele prevăzute la lit. a) vor fi supuse consultării membrilor pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, într-o rubric denumită "Transparenta decizională. Documente în dezbaterea membrilor filialei", specificându-se data postării, caz în care durata procedurii de consultare a documentelor trebuie să fie corelată cu calendarul conferinţei teritoriale;

c) în intervalul de 10 zile calendaristice, oricare dintre membrii filialei va putea formula amendamente la
documentele supuse

(2) Amendamentele formulate de membrii filialei la documente supuse consultării trebuie să respecte cumulativ
următoarele

condiţii:

 1. să fie făcute în formă scrisă;

 2. să fie motivate în drept şi în fapt;

 3. să fie trimise grupului/grupurilor de lucru care a/au elaborat documentele în termenul prevăzut la alin. (1) lit. b);

 4. să fie semnate de titularul propunerilor.


 1. Amendamentele formulate sunt supuse dezbaterilor grupului/grupurilor de lucru care a/au întocmit documentele şi care le va/vor introduce pe cele acceptate în conţinutul documentelor, iar pentru amendamentele respinse va/vor formula argumentaţia de respingere.

 2. Documentele împreună cu amendamentele respinse, inclusiv susţinerile autorilor şi cele ale grupului/grupurilor de lucru, vor fi înaintate de către coordonatorul/coordonatorii grupului/grupurilor de lucru colegiului director al filialei, spre a fi însuşite.

 3. Colegiul director va analiza documentele primite şi, ulterior, le va înainta consiliului de conducere teritorial, spre avizare, împreună cu amendamentele respinse. Consiliul de conducere teritorial întrunit în şedinta va dezbate şi va decide asupra amendamentelor respinse, la şedinta urmând să fie prezenţi şi membrii autori ai amendamentelor respinse.

(6) Documentele în formă finală vor fi transmise membrilor filialei în termenul prevăzut la art. 16 alin. (2).

Art. 18 - Înregistrarea participanţilor

 1. Sunt consideraţi participanţi cu drept de vot toţi membrii filialei cu cotizaţia la zi.

 2. Tabelele cu participanţii cu drept de vot vor fi afişate în ziua conferinţei de la ora anunţată prin convocare.

 3. Toţi participanţii se vor înregistra în intervalul orar stabilit la data anunţată pentru începerea conferinţei teritoriale.

Art. 19 - Comisia de verificare şi numărare a voturilor, elemente tehnice

(1) Comisia de verificare şi numărare a voturilor va fi formată, după caz, din 3 sau 5 membri dintre participanţii
care nu şi-au depus candidatura pentru forurile de conducere sau pentru comisiile alese.

 1. Componenţa nominală a comisiei de verificare şi numărare a voturilor va fi desemnată de plenul conferinţei teritoriale, cu votul majoritatii simple a membrilor prezenţi.

 2. Comisia alege un preşedinte dintre membrii săi, care are rolul de a coordona etapele procesului de votare şi de a supune votului comisiei problemele de procedură apărute pe parcursul procesului de votare şi de a comunica rezultatele.

Art. 20 - Elemente tehnice privind votul

 1. Urnele realizate din material transparent vor fi amplasate în sală înainte de începerea procesului de votare, moment în care se şi sigilează. Urnele vor fi supravegheate de către membrii comisiei de verificare şi numărare a voturilor pe tot parcursul votării şi până la deschiderea lor.

 2. Buletinele de vot vor avea culoare distinctă pentru fiecare for de conducere şi fiecare comisie, inclusiv pentru al doilea tur de scrutin privind alegerea preşedintelui, după caz.

 3. Buletinele de vot pentru primul şi, după caz, pentru al doilea tur de scrutin privind alegerea preşedintelui vor avea înscrise pe ele numele tuturor candidaţilor, în aceeaşi formă.


Art. 21 - Alegerea forurilor de conducere şi a comisiilor şi validarea documentelor

 1. Votul este secret pentru alegerea membrilor forurilor de conducere şi ai comisiilor şi este vot deschis pentru aprobarea documentelor.

 2. Documentele vor fi aprobate cu votul majoritatii simple a membrilor prezenţi.

(3) Procedura alegerii forurilor de conducere şi a comisiilor este descrisă în Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Ordinului.

(4) Hotărârile conferinţei teritoriale se aprobă cu votul majoritatii simple a membrilor prezenţi.

Art. 22 - Comunicarea rezultatelor

 1. Comisia de verificare şi numărare a voturilor va întocmi un raport semnat de toţi membrii ei şi care va fi prezentat participanţilor la conferinta.

 2. El trebuie să conţină:


 1. numărul total al membrilor cu drept de vot;

 2. numărul total al membrilor cu drept de vot prezenţi;

 3. numărul candidaţilor pentru fiecare for de conducere şi fiecare comisie;

 4. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare for de conducere şi fiecare comisie, precum şi numărul voturilor anulate;

 5. lista persoanelor alese şi numărul voturilor obţinute de fiecare dintre acestea;

 6. lista documentelor supuse votului şi numărul voturilor pentru fiecare document.


Art. 23 - Procesul-verbal al conferinţei teritoriale

(1) Secretariatul conferinţei teritoriale va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:

 1. modul în care a fost convocată conferinţa teritorială şi caracterul ei ordinar sau extraordinar;

 2. anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfaşoară conferinţa teritorială;


 1. ordinea de zi votată;

 2. componenţa prezidiului conferinţei teritoriale;

 3. datele prevăzute la art. 22 alin. (2);

 4. luările de cuvânt;

 5. hotărârile adoptate;


 1. Procesul-verbal va purta semnătura membrilor prezidiului conferinţei teritoriale.

 2. Procesul-verbal va fi înregistrat şi depus la sediul filialei şi se transmite în termen de 7 zile tuturor membrilor filialei.


Art. 24 -Transmiterea rezultatelor

 1. Rezultatul alegerilor va fi comunicat în termen de cel mult 3 zile tuturor membrilor filialei şi Ordinului şi se va afişa la sediul filialei, timp de 10 de zile.

 2. Procesul verbal va fi transmis Ordinului în termen de 7 zile lucratoare.


Art. 25 -Alegerea forurilor de conducere teritoriale, delegatilor la Conferinta Nationala si candidatilor la Consiliul National

 1. Numărul membrilor în consiliul teritorial este de 10, corespunzator numarului de membri ai Filialei, conform prevederilor din Regulamentul-cadru.

 2. Din numarul total al membrilor consiliului teritorial, cel putin 2/3 vor fi arhitecti cu drept de semnatura.

 3. Din numarul total al membrilor fiecarei comisii, cel putin 2/3 vor fi arhitecti cu drept de semnatura.

 4. Numarul delegatilor la Conferinta Nationala va fi de 1 delegat la 10 membri si un supleant la 5 membri delegati.

 5. Numarul de reprezentanti ai Filialei in Consiliul National este de 3.

 6. Condiţiile de eligibilitate sunt cele prevăzute în Regulamentul Ordinului.

Art. 26 - Candidaturile

 1. Organizatorii conferinţei teritoriale au obligaţia de a anunţa membrii filialei despre posibilitatea de a-şi depune candidatura şi data limită pentru depunerea candidaturii.

 2. Candidaturile sunt individuale şi se depun personal la filială sau se transmit prin poştă până la data-limită stabilită de consiliul de conducere teritorial.

(3) Dosarul fiecărui candidat va confine, în mod obligatoriu:

 1. cererea, potrivit unui model-tip aprobat de Colegiul director al Ordinului;

 2. curriculum vitae, succint;

 3. obiectivele şi acţiunile pe care urmează să le realizeze candidatul, dacă va fi ales;

d) adeverinta, eliberată de filială, privind plata la zi a cotizaţiei şi dovada că nu a avut sancţiuni disciplinare în
ultimii 8 ani.

(3) Dupa validare, candidaturile vor fi afişate la sediul filialei cu cel puţin 7 zile înainte de data conferinţei.

Art. 27 - Documente necesare votului

 1. Buletinele de vot vor fi puse la dispoziţia participanţilor cu drept de vot, în ziua scrutinului.

 2. Buletinele de vot se ridică de fiecare participant numai personal.

 3. Pierderea buletinului de vot nu dă dreptul la obţinerea unui duplicat.

Art. 28 - Votul

 1. Buletinul de vot nu trebuie să aibă nici un semn distinctiv sau de recunoaştere ascuns, în caz contrar el urmând a fi anulat.

 2. (Fiecare buletin de vot va fi însoţit de instrucţiunile de votare.

 3. Votarea se face prin bifarea cu X a opţiunii.

(3) Buletinele de vot care nu conţin nici o opţiune sau conţin mai multe opţiuni decât numărul locurilor disponibile, vor fi considerate nule.

Art. 29 - Scrutinul pentru consiliul de conducere teritorial, comisii, delegati la Conferinta Nationala, candidati pentru Consiliul National si documentele supuse aprobarii

 1. Scrutinul are loc într-un singur tur.

 2. Votarea se face direct şi secret, prin introducerea buletinelor în urnă.

(3) Sunt alesi candidaţii care au obţinut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate, dar nu mai puţin de
jumătate plus unu din numărul acestora, în ordine descrescătoare.

 1. Conferinţa teritorială va decide modalitatea de departajare în caz de egalitate de voturi.

 2. Revocarea membrilor consiliului de conducere teritorial şi a celor ai comisiilor alese se face în aceleaşi conditii ca alegerea şi cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4) şi (9).

Art. 30 - Scrutinul pentru preşedintele filialei

 1. Preşedintele se alege în primul tur de scrutin dacă unul dintre candidaţi a obţinut un număr de voturi reprezentând cel puţin majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.

 2. Al doilea tur de scrutin se va organiza dacă niciunul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea simplă a numărului de voturi valabil exprimate în primul tur.

(3) La al doilea tur de scrutin vor participa primii 2 candidaţi clasaţi în primul tur şi va fi ales candidatul care a

obţinut cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valabil exprimate.


Art. 31 - Consiliul de conducere teritorial

 1. Între reuniunile conferinţei teritoriale activitatea Filialei este coordonată de consiliul de conducere teritorial.

 2. Prima şedinta a consiliului de conducere teritorial se va ţine în cel mult 15 zile de la data conferinţei.

 3. Consiliul de conducere teritorial va proceda la alegerea membrilor colegiului director, prin vot secret al majoritatii membrilor prezenţi.

 4. Consiliul de conducere teritorial poate delega colegiului director teritorial unele atribuţii ce îi sunt conferite prin prezentul regulament-cadru.

 5. Persoanele alese în consiliul de conducere teritorial au mandat de 4 ani şi nu mai mult de două mandate consecutiv.

 6. Oricare dintre membrii consiliului de conducere teritorial decade de drept din această funcţie dacă: a) s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară;

b) instanţa judecătorească pronunta o hotărâre definitivă de condamnare a sa pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică sancţiunea complementary a interdicţiei de exercitare a acestei profesii.(7) Oricare dintre membrii consiliului de conducere teritorial poate să decadă din funcţie pentru 3 absenţe
consecutive nemotivate la şedinţele consiliului sau pentru alte fapte în legătură cu funcţia ori în afara funcţiei. În
aceste situaţii, consiliul de conducere teritorial constată decăderea din funcţie, pe baza unui raport întocmit de o
comisie formată din 3 membri, desemnaţi de către acesta prin hotărâre.


Art. 32 - Atribuţiile consiliului de conducere teritorial

(1) Consiliul teritorial are următoarele atribuţii:

 1. alege colegiul director şi dispune, dacă este cazul, revocarea acestuia în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. 7 din prezentul regulament;

 2. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;

 3. pregăteşte conferinţa teritoriala şi întocmeşte documentele ce vor fi supuse aprobării acesteia;

 4. aproba organigrama aparatului administrativ al filialei;

 5. stabileşte condiţiile de concurs pentru personalul salariat în limita bugetului;

 6. decide asupra procedurii de preluare a prerogativelor preşedintelui filialei, în caz de indisponibilitate temporară sau de lipsă a acestuia;

 7. soluţionează contestaiile depuse împotriva hotărârilor colegiului director;

 8. orice alte atribuţii, conferite, potrivit legii, de conferinţa teritorială ce nu intră în contradicţie cu regulamentul

 9. cadru al Ordinului adoptat de Conferinţa naţională.

 10. numeşte comisii ale filialei, altele decât cele alese, şi aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a

 11. acestora;

 12. aprobă grupurile de lucru constituite la nivelul filialei şi regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora;

 13. analizează activitatea anuală a colegiului director teritorial şi a preşedintelui, pe baza rapoartelor întocmite de

 14. aceştia;

 15. întocmeşte raportul privind activitatea îndeplinită pe parcursul mandatului şi îl supune conferinţei teritoriale spre

 16. aprobare;

 17. soluţionează contestaţiile depuse împotriva hotărârilor colegiului director teritorial;

 18. constată decăderea din funcţie a unui membru al său, în situaţia în care împotriva acestuia s-a aplicat o sancţiune

 19. disciplinară;

 20. îndeplineşte orice alte atribuţii, în conformitate cu legea şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a

Ordinului.

 1. Locul membrului decăzut din funcţie este luat de următorul candidat care a întrunit cel mai mare număr de voturi la conferinţa teritorială, cu condiţia respectării prevederilor art. 29 alin. (3)

 2. Consiliul de conducere teritorial revocă membrii colegiului director, în totalitate sau în parte, la solicitarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi, numai pe baza documentului în care sunt precizate motivele justificative ale solicitării de revocare şi pe baza tabelului cu numele membrilor solicitanţi, cu semnăturile lor olografe, în original.

(4) În condiţiile precizate la alin. (3) şi în cazul în care membrii consiliului de conducere teritorial constată
că motivele revocării sunt întemeiate, vor aproba hotărârea de revocare
şi vor dispune alegeri noi.

(5) Consiliul de conducere teritorial îşi va elabora şi aproba propriul regulament de organizare si funcţionare.

Art. 33 - şedinţele consiliului de conducere teritorial

 1. Consiliul de conducere teritorial se întruneşte o dată la trei luni, la convocarea Preşedintelui .

 2. Preşedintele poate convoca consiliul de conducere teritorial, cu avizul prealabil al Colegiului, de câte ori consideră necesar.

 3. Preşedintele va convoca consiliul de conducere teritorial şi la cererea a 3 din membrii Colegiului sau la cererea a 2/3 din membrii consiliul de conducere teritorial.

 4. Ordinea de zi este fixată de preşedinte cu avizul prealabil al colegiului director, dacă este cazul.

 5. Ședinţele vor fi convocate cu cel puţin 12 zile înainte, iar convocarea va cuprinde locul, data, ordinea de zi si termenul limită până la care se vor transmite materialele-suport. Termenul până la care materialele-suport vor fi puse la dispoziţia membrilor consiliului de conducere teritorial nu poate fi mai mic de 3 zile înainte de data de desfaşurare a şedinţei.

 1. Ședinţa este considerată statutară dacă au fost anunţaţi toţi membrii şi au fost respectate toate prevederile
  prezentului regulament-cadru, în prezenţa majoritatii simple a membrilor consiliului de conducere, cu excepţia
  şedinţei de alegeri a membrilor colegiului director teritorial, a celei de aprobare a regulamentului propriu de
  organizare şi funcţionare, precum şi în alte situaţii stabilite de consiliul de conducere teritorial, când prezenţa trebuie
  să fie de cel puţin două treimi din numărul membrilor.

 2. Votul este deschis cu excepţia celui pentru alegerea membrilor colegiului director sau în cazul altor situatii stabilite de către consiliul de conducere, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenti, incluzând în aceasta şi votul preşedintelui.

 3. În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul de conducere teritorial emite hotărâri şi avize, adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenţi, incluzând în aceasta şi votul preşedintelui.

 4. Ședinţele consiliului de conducere sunt consemnate într-un proces verbal de şedinta ţinut într-un registru special, numerotat şi parafat.

(10) Procesul-verbal al fiecărei şedinţe, în copie, însoţit de materialele votate, în forma lor definitivă, va fi
transmis spre informare membrilor consiliului de conducere teritorial
şi ai colegiului director teritorial, membrilor
filialei, precum
şi Ordinului, în termen de 12 zile.

Art. 34 - Colegiul director teritorial

 1. Colegiul director teritorial se constituie în cazul în care numărul de membri ai filialei depaşeşte 150, în caz contrar atribuţiile acestuia vor fi preluate de consiliul de conducere teritorial.

 2. Colegiul director coordonează activitatea curentă a filialei.

 3. Colegiul director este format trei vicepreşedinţi şi un trezorier.

 4. Colegiul director este ales cu votul majoritatii membrilor consiliului de conducere teritorial la prima şedinta a acestuia.

 5. În cazul în care un membru al colegiul director nu îşi mai poate exercita mandatul, din motive obiective sau prin demisie, locul va fi ocupat de candidatul cu cel mai mare număr de voturi dintre membrii consiliul teritorial.

 6. Cel puţin două treimi din numărul membrilor colegiului director trebuie să fie arhitecţi cu drept de semnătură.

 7. Colegiul director poate fi revocat în totalitatea lui în condiţiile în care se găseşte în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul sau se constată neîndeplinirea misiunilor asumate de acesta.

Art. 35- Atribuţiile Colegiului director teritorial

(1) Colegiul director are următoarele atribuţii:

 1. coordonează şi supervizează pregătirea conferinţei teritoriale şi comitetul de organizare al acesteia;

 2. pregăteşte organigrama aparatului administrativ al filialei şi o supune aprobării consiliului de conducere teritorial;

 3. întocmeşte proiectul de buget şi îl supune aprobării consiliului teritorial de conducere,

 4. asigură informarea membrilor filialei asupra problemelor specifice si hotărârilor adoptate;

 5. controlează evidenţa, întocmirea si actualizarea tabloului teritorial;

 6. coordonează şi controlează întocmirea si actualizarea bazei de date a filialei;

g) coordonează şi controlează evidenţa lucrărilor depuse pentru a primi dată certă si inregistrarea proiectelor;
h) dispune angajarea, prin concurs, a personalului administrativ;

i) asigură concilierea litigiilor apărute în exercitarea profesiei între arhitecţi;

j) coordonează şi supervizează modul de gestionare a patrimoniului filialei şi al bugetului;

k) aplică sancţiunile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) şi b) din lege la propunerea comisiei teritoriale de disciplină. (2) Atribuţiile membrilor colegiului director sunt repartizate pe domenii.

Art. 36 - Vicepreşedintii

 1. Vicepreşedinţii filialei sunt înlocuitori de drept ai preşedintelui, în ordinea stabilită de Conferinţa teritorială.

 2. Vicepreşedinţii asistă preşedintele în coordonare, informare şi reprezentare a filialei şi fiecare are atributii specifice conf.Art.35 din prezentul regulament, legate de:


 1. legislaţie, regulamente şi onorarii (Art. 35.1.i,k);

 2. profesie, educaţie şi pregătirea profesională, gestiunea bazei de date (Art. 35.1.e,f,g);

 3. organizare, relaţia cu membrii(Art. 35.1.a,b,d). .

(3) Vicepreşedinţii coordonează unul dintre următoarele grupuri:

 1. grupul de lucru privind legislaţia, regulamentele, codul deontologic şi onorarii;

 2. grupul de lucru privind formele de exercitare a profesiei, educaţia, pregătirea profesională, stagiul si gestiunea bazei de date;

 3. grupul de lucru privind problemele legate de organizare şi relatia cu membrii Filialei.

Art. 37- Trezorierul

 1. Trezorierul, conform cu orientările stabilite de consiliul teritorial, este însărcinat cu controlul şi execuţia bugetului filialei, precum si cu controlul gestiunii patrimoniului Filialei.

 2. Proiectul de buget, pregătit de serviciul de specialitate al Filialei, sub controlul trezorierului, se supune aprobării consiliului de conducere teritorial.

 3. În fiecare an cel mai târziu la 15 aprilie trezorierul va prezenta consiliului de conducere teritorial un raport privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul financiar anterior.


 1. Documentele de plată vor fi semnate atât de preşedinte cât şi de trezorier.

Art. 38 - şedinţele Colegiului director teritorial

 1. Colegiul director se întruneşte în şedinta ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui filialei. Preşedintele are obligaţia de a convoca colegiul director în termen de 7 zile de la solicitarea a trei din membrii acestuia. Ordinea de zi a şedinţelor este fixată de preşedinte.

 2. şedinţele sunt convocate cu cel puţin trei zile înainte, convocarea va cuprinde locul, data, ora de desfaşurare, ordinea de zi stabilită şi materialele supuse discuţiei şi avizării. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de fortamajoră.

(3)şedinţa este considerată statutară în prezenţa majoritatii membrilor colegiului director. La şedinta pot asista persoanele invitate pentru aceasta, fără a avea drept la deliberări şi vot.

 1. Votul este deschis, iar hotărârile se adoptă cu majoritate simplă, incluzând în aceasta şi votul preşedintelui.

 2. şedinţele colegiului director sunt consemnate într-un proces verbal de şedinta ţinut într-un registru, numerotat şi parafat. Procesele verbale ale şedinţelor vor consemna obligatoriu: în deschidere, numele şi prenumele celor prezenţi, care vor semna pentru conformitate, ordinea de zi propusă şi cea aprobată, un rezumat al luărilor de cuvânt şi votul pe fiecare material supus avizării.

 3. Procesul verbal al fiecărei şedinţe semnat de preşedinte şi secretarul executiv, însoţit de materiale votate, vor fi transmise spre informare, în termen de o săptămână, membrilor Consiliului teritorial şi Colegiului director al Filialei.

Art. 39 - Preşedintele filialei teritoriale

 1. Preşedintele reprezintă Filiala în relaţiile sale cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, putând să încheie, în numele Filialei, conventii şi contracte cu respectarea prevederilor art. 52 din Regulamentul Ordinului.

 2. Preşedintele filialei teritoriale conduce lucrările conferinţei teritoriale.

 3. Preşedintele filialei poate convoca colegiul director din proprie iniţiativa şi consiliul de conducere teritorial, cu avizul colegiului director.

 4. Preşedintele filialei răspunde de colectarea veniturilor şi ordonanţează cheltuielile bugetare ale filialei.În caz de indisponibilitate temporară sau de lipsă pentru o perioadă mai mare de 15 zile, prerogativele sale vor fi preluate de unul din cei trei vicepreşedinţi în ordinea stabilită de conferinta. Procedura preluării prerogativelor va fi stabilită prin hotărârea consiliului de conducere teritorial.

 5. Preşedintele, în exercitarea atribuţiilor sale, semnează hotărârile adoptate de Conferinţa teritoriala, Consiliul de conducere teritorial şi Colegiul director al Filialei.

 6. În exercitarea atribuţiilor curente preşedintele Filialei emite decizii.

Art. 40 - Organizarea aparatului administrativ

(1) Organigrama aparatului administrativ al filialei se aprobă prin hotărârea Consiliul de conducere teritorial la propunerea presedintelui Filialei.

Art. 41 - Evidenţe şi baze de date

 1. În aplicarea prevederilor Regulamentului Ordinului, Filiala întocmeste si gestioneaza evidenţele şi baza de date a membrilor sai.

 2. Baza de date a Filialei este formată din:

 1. secţiunea generală, care cuprinde toate datele despre membri, date înregistrate la înscrierea în Ordin
  şi completate pe parcurs;

 2. secţiunea publică, reprezentând Tabloul Teritorial al Arhitecţilor din Municipiul Bucureşti şi care cuprinde datele din Tabloul Naţional al Arhitecţilor, precum şi registrul de luare în evidenta a proiectelor de arhitectură din cadrul documentaţiei supuse autorizării, proiecte elaborate de către arhitecţii/conductorii arhitecţi cu drept de semnătură membrii ai Filialei.

 1. Filiala inregistreaza modalitatea de exercitare a profesiunii de arhitect si a celei/celor privind exercitarea dreptului de semnatura in conformitate cu prevederile si procedurile din lege si Regulamentul Ordinului.

 2. Filiala intocmeste si actualizeaza Tabloul Teritorial al Arhitectilor in conformitate cu prevederile si procedurile din Regulamentul Ordinului.


 1. La sfârsitul fiecărui an până la data de 10 decembrie, Filiala are obligaţia să comunice Ordinului, în format electronic, Tabloul Teritorial al Arhitecţilor din Municipiul Bucureşti corespunzător situaţiei de la aceea dată, în vederea întocmirii Tabloului Naţional al Arhitecţilor. La solicitarea Colegiului Director al Ordinului, Filiala are obligaţia de a transmite şi alte date ale membrilor înscrişi, în termen de 10 zile de la solicitarea formulată în scris.

 2. Transmiterea către terţi a datelor cu caracter personal ale membrilor este interzisă, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

 3. Persoanele care operează bazele de date vor semna un angaj ament de confidenţialitate ai cărui termeni vor fi stabiliţi de colegiul director.

Art. 42 - Comisia teritorială de cenzori

 1. Comisia teritorială de cenzori functioneaza in baza Regulamentului propriu intocmit in conformitate cu Regulamentul Ordinului si aprobat in Conferinta Teritoriala.

 2. Comisia teritorială de cenzori este formată din 3 membri titulari şi 2 supleanţi, din care 2 titulari si 2 supleanti aleşi de conferinţa teritorială pentru un mandat de 4 ani .

(3) Din Comisia de Cenzori va face parte, în mod obligatoriu, un expert contabil cu statut de membru
titular, numit de către Colegiul Director al Filialei.

(4) Comisia se întruneşte:

 • pentru prima dată în termen de 15 de zile de la alegerea ei şi desemnează prin vot secret preşedintele;

 • în şedinţe ordinare, la momentul finalizării bilanţului anual şi la sfârşitul mandatului organelor alese ale Filialei, înainte de Conferinţa teritorială;

 • în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, în condiţiile în care este sesizată de existenţa unor nereguli financiare legate de gestiunea bugetului şi a patrimoniului, la convocarea preşedintelui comisiei.

(5) Ședinţele comisiei sunt considerate statutare dacă sunt prezenţi cel puţin 2 dintre membrii comisiei, dintre care in mod obligatoriu expertul contabil .

Art. 43 - Atribuţiile comisiei de cenzori

(1) Comisia teritorială de cenzori asigură controlul financiar intern al Filialei şi are următoarele atribuţii:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul şi certifică bilanţul Filialei;

 2. verifică dacă operaţiunile financiare ale Filialei se regăsesc în hotărârile colegiului director, ale consiliului de conducere sau in deciziile presedintelui;

 3. întocmeşte raportul de descărcare de gestiune a forurilor alese ale Filialei şi îl prezintă conferinţei teritoriale;

 4. ţine legătura cu comisia de cenzori a Ordinului.

Art. 44 - Comisia teritorială de disciplină

 1. Comisia teritoriala de disciplina functioneaza in baza Regulamentului propriu intocmit in conformitate cu prevederile din Regulamentul Ordinului, aprobat in conferinta teritoriala, si cele ale Codului de procedura privind activitatea jurisdictionala a comisiilor teritoriale si cea a Ordinului.

 2. Comisia teritorială de disciplina este formată din 5 membri titulari şi 2 supleanţi alesi de conferinţa teritorială pentru un mandat de 4 ani.

 3. Dispoziţiile privitoare la comisia teritorială de disciplină sunt prevăzute in capitolul X al Regulamentului Ordinului.


Art. 45 - Raporturile Filialei cu Ordinul

 1. Preşedinţii Filialei face parte din grupul de lucru (al preşedinţilor) constituit la nivelul Ordinului.

 2. În exercitarea atribuţiilor lor, forurile de conducere ale Ordinului emit hotărâri şi decizii obligatorii pentru forurile de conducere ale filialelor. Filiala, sub sancţiunea nulitatii, nu poate emite hotărâri şi decizii contradictorii actelor administrative ale forurilor de conducere ale Ordinului.

 3. Filiala este obligata să aducă la cunoştinţa Ordinului următoarele:


 1. Modul în care au fost aduse la îndeplinire hotărârile şi deciziile forurilor de conducere ale Ordinului.

 2. Hotărârile şi deciziile emise de forurile de conducere ale filialelor, dupa caz.

 3. Modul în care a fost constituit bugetul Filialei şi execuţia acestuia, precum şi modul în care s-au colectat cotizaţiile şi taxele.

Art. 46 - Raporturile patrimoniale

 1. Filiala poate încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi conservare.

 2. Filiala poate încheia acte de dispoziţie numai în numele şi pe seama Ordinului, în baza hotărârii Consiliului naţional al Ordinului.


Art. 47 - Relaţia cu membrii filialei

(1) Consiliul de conducere teritorial are obligaţia de a menţine şi dezvolta la nivelul teritoriului filialei legătura între Ordin şi membrii săi, pentru aceasta luind toate măsurile pe care le consideră adecvate.

Art. 48 - Dispoziţii finale

 1. Prezentul regulament se completează cu prevederile Legii 184/2001-republicată, cu completările şi
  modificările ulterioare
  şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a OAR.

 2. Proiectul de modificare şi completare al Regulamentului Filialei intră în vigoare după aprobarea sa de către Conferinţa Teritorială.

 3. Eventualele amendamente sau modificări care se vor fi propuse în Conferinţa Teritorială, vor fi supuse la vot, şi cele care vor fi aprobate cu o majoritate simplă a participanţilor vor fi introduse în noul regulament prin grija Colegiului Director al Filialei.

 4. Regulamentul Filialei, cu modificările şi completările aprobate în Conferinţa Teritorială din 24.05.2013, va fi postat pe site-ul Filialei.

12


 
Copyright 2007 Ordinul Arhitectilor din Romania - Filiala Prahova